O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

TITUL                                          DOMOV

4 .) ARGUMENTY NA OBHAJOBU VIERY V NADPOZEMSKÉ SILY.

(Spracované podľa: Internet: http://www.ffrf.org/lfif/refute.html)

(odkazujeme aj na článok R.Škoda :Prometheus 7:2,8, 1996)

l ARGUMENT cieľavedomej účelnosti

V celom vesmíre i prírode všetko je plánovité a účelné. Takýto poriadok je nemysliteľný, keby to nebola vytvorila SILA ČO VŠETKO TAK ÚČELNE PLÁNOVALA (=Boh)

Protiargument: Ak je vesmír výtvorom cieľavedomého plánu, kto vytvoril PLÁNOVAČA-BOHA? Ak tvrdíme, že Boh je večný, potom rovnako aj vesmír môže byť večný

l ARGUMENT zákonitosti prírody.

Všetko v prírode je ovládané prírodnými zákonmi. Preto musí tu byť aj ZÁKONODÁRCA, čo tie zákony vytvoril

Protiargument:. prírodné zákony sú iba ľuďmi vytvoreným popisom dejov, podľa ktorých sa chová hmota a energia.- teda neide príkazy zákonodarcu. (ani „božský zákonodarca“ nemôže nariadiť , aby jablko namiesto toho, aby padalo na zem – vyletelo “samo od seba“ trebárs na mesiac.)

Protiargument: Biológovia netvrdia, že vývoj nastal naraz- odohrával sa počas miliónov generácií postupnými malými krôčikmi a malými mutáciami.

Druhý termodynamický zákon platí v UZAVRETÝCH SYSTÉMOCH, zemeguľa je však súčasťou otvoreného systému (vstupujú sem slnečná energia, chemické reakcie), TOTO umožnilo vývoj druhov od jednoduchších k zložitejším. ( Samozrejme napokon aj život na zemi zanikne, ale až po vyhasnutí slnka! )

l ARGUMENT: Osobné zážitky ľudí , ktorí Boha videli, alebo s ním inak komunikovali. Mnoho ľudí údajne malo takéto zážitky , alebo počuli „vnútorné hlasy“

Protiargument: Mystické zážitky sú psychologicky vysvetliteľné, veľa ľudí si aj dnes vymýšľa ( niekedy aj neuvedomele ) mýty ,počuje hlasy, majú halucinácie, že rozprávajú s priateľom a podobne..

l ARGUMENT: Všetci ľudia majú od prírody MORÁLNY cit , ktorý pochádza od Boha.

Protiargument: Ľudský rozum a ohľady na druhých členov spoločnosti sú koreňmi morálneho citu NEEXISTUJE UNIVERZÁLNA MORÁLKA napríklad v niektorých kultúrach celkom bežné boli a sú mnohoženstvo, ľudské obete bohom, kanibalizmus, sebapoškodzovanie, vojny, obriezka, kastrácia, krvismilstvo. ( biblia sa týmito javmi priamo hemží )

Nie je dokázané, že by nábožne orientovaní ľudia boli morálnejší. Práve opak sa zdá byť pravdou ako o tom svedčia náboženstvom motivované násilnosti vykonávané po celé storočia, väčší počet väzňov s ťažkými deliktmi sú veriaci, v takmer 100 % katolíckom Rio de Janeiro sa odohrávajú najbrutálnejšie vraždy, aj v kruhoch kléru sú bežné najhnusnejšie morálne poklesky ako znásilňovanie zverených bezbranných detí,(časté v USA) násilná lúpež vlastnej babičky, maskované prepadanie dievčat s cieľom znásilňovania. ( prípady na Slovensku, atď. )

Na tomto mieste sa treba zmieniť, že skostnatená náboženská morálka sa čoraz viac dostáva do rozporu s medzinárodne uznávanými zásadami demokracie a ľudských práv ( totalitný režim vo vnútri niektorých cirkví, opodstatnenosť rozsudku smrti, právo na kontrolované rodičovstvo a prerušenie tehotenstva, práva zvierat, ekológia, odluka štátu a cirkví, ŽENSKÉ práva, práva homosexuálov, eutanázia a iné.) (Ochrancom demokracie a ľudských práv to dosiaľ nevadí, hoci mnohým cirkevníkom to už teraz vadí. a nestotožňujú sa s oficiálnou „morálkou“ )

Všetko má svoju príčinu, a všetko je výsledok predchádzajúcej príčiny. Niekde to muselo začať. Boh je teda prvou príčinou - je tvorcom a udržiavateľom vesmíru.

Protiargumenty. Už sa samotný základný predpoklad ( premisa logickej rovnice) je chybný. Na jednej strane VŠETKO má príčinu, na druhej strane BOH NEMÁ príčinu. (= nemôžu byť teda pravdivé OBE tieto tvrdenia ) Ak by sme však predsa pripustili , že boh nemá príčinu, rovnako možno pripustiť, že VESMÍR nemá príčinu.

l ARGUMENT : Pascalova stávka:

Vyslovil ju francúzsky filozof Blaise Pascal a znie asi takto: Ak vsadím na jednu kartu, tj že Boh EXISTUJE- potom nemám čo stratiť (bez ohľadu, či existuje , lebo nie! ) (= mám šancu dostať sa do „neba“ ) Ak vsadím na druhú kartu a tá sa ukáže nesprávna, potom som premárnil svoju šancu.

Protiargument :Toto nie je dôkaz, ale chytráčenie. ( je to skôr “presvedčovacia taktika” s použitím NEDOKÁZANÉHO tvrdenia, že jestvuje nebo, peklo a posmrtný život ako dokázaná realita ( nikto sa odtiaľ ešte nevrátil )

l ARGUMENT podľa Sv. Anselma –ONTOLOGICKÝ argument

Ontológia znamená SKÚMANIE či niečo existuje,( alebo neexistuje )

Sv Anselm (stredovek ) v svojej knihe „Proslogion“ vyjadril najkrkolomnejšiu logiku na túto tému ako si len možno predstaviť:

Ťažko je ju síce pochopiť, ale predkladáme ju asi takto: POJEM „Boh“ jestvuje (v hlave ľudí) ako predstava BYTOSTI, s vlastntnosťami neprekonateľne VEĽKÝMI. Všetko má svoj protiklad ( biele- protiklad čierne, teplé- protiklad: studené ) Preto aj POJEM BOH ( v hlave ľudí) musí mať svoj protiklad. TENTO PROTIKLAD musí byť ešte väčší, než predstava (=POJEM v hlave ľudí) a PRETO je reálny, existujúci.

Bertrand Russel takýto argument nazval hrou so slovami. My by sme sa pripojili s tým že Sv Anselm sa dopustil okrem toho aj hrubej logickej chyby. Predstava boha (v hlave ľudí podľa Anselma )má vlastnosti NEKONEČNE veľké – Protiklad tohoto je „SUPERNEKONEČNE“ veľký (=živý boh ), čo je logický nezmysel, pretože nič nemôže byť väčšie ako nekonečno. (Nehovoriac už o tom, že protikladom nekonečna je „ABSOLÚTNA NULA.“, teda nie nejaké fantastické „SUPERNEKONEČNO“ )

Boh sa zjavoval, čo je popísané v Biblii, o čom teda nie je dôvod pochybovať. A teda už samotné Sväté Písmo je ZJAVENÍM BOHA

Protiargument.

Biblia je iba odrazom kultúry konkrétnej skupiny ľudí v konkrétnom historickom čase (Pozri Študijné materiály čís.1 a čís.2) Dokonca nejestvujú ani historické dokumenty o existencii Ježiša Krista okrem evanjelií, napísaných asi tridsať až osemdesiat rokov po údajnom ukrižovaní ľuďmi , ktorí sa s ním osobne nikdy nestretli. ( teda iba z ústneho podania , s tendenciami prispôsobiť popis svojím náboženským zámerom. .Nehovoriac pri tom, že bolo napísaných aj množstvo APOKRYFICKÝCH evanjelií, ktoré organizovaná cirkev zahodila do koša a vyhlásila za kacírske.)

Podľa Thomasa Paina. Za predpokladu, že pripustíme ZJAVENIE, ide o „božský odkaz“ priamo odovzdaný istému človeku. Všetko čo porozpráva táto osoba druhým PRESTÁVA byť už zjavením, už je to iba „ rozprávanie z druhej ruky“ ( o psychológii zjavení a paranormálnych halucináciách už bolo hovorené na inom mieste.)

1.)Veľa vedcov verí v Boha , keďže ide o skupinu výnimočne inteligentných ľudí svedčí to o tom že viera v Boha je opodstatnená.

2.) Kvantová fyzika hovorí, že realita nie je vždy jednoznačná, preto náboženstvo nie je v rozpore s vedou.

Protiargumenty: ad 1.) Odvolávanie sa na autority nemá dôkazovú silu. Ak berieme akademických občanov ako celok, v tejto skupine je o veľa menej veriacich ako v celkovej populácii. Pokiaľ naozaj vedci veria, sú to ľudia ako druhí a preto nie sú imúnni voči vonkajším tlakom a tradíciám prostredia.

ad 2.) dôkaz neobstojí, pretože v kvantovej fyzike sa „neurčitosť“ netýka objektívnej skutočnosti, ale iba nášho POZNANIA objektívnej skutočnosti. Teizmus sa týka oblasti NADPRIRODZENÉHO, preto nemožno uplatňovať na túto oblasť PRÍRODNÉ zákony

Rozumové schopnosti sú obmedzené. Pravdu o Bohu možno poznať iba vierou, ktorá prekračuje hranice rozumu, avšak, nie je s ním v rozpore.

Protiargument: Rozum je ohraničený na oblasť FAKTOV. Akonáhle odbočíme z tejto oblasti faktov ocitneme sa už iba v oblasti (nedokázaných) predpokladov a želaní Definícia VIERY Viera je prijímanie istého tvrdenia ako PRAVDIVÉHO, hoci dôkazy na jeho pravdivosť sú nedostatočné, alebo mu priamo odporujú.

 

VÝROK starogréckeho skeptika EPIKURA (341-270 p.n.l.) :

“Ak boh chce, ale nemôže zlu zabrániť, nie je všemohúci.

Ak môže, ale nechce zlu zabrániť, nie je dobrotivý.

Ak môže a chce zlu zabrániť, potom by nemalo zlo na svete existovať

TITUL                                                              DOMOV