SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Čo hovoria analýzy?
Riaditelia škôl o demokracii a vzťahu školy a cirkví

Doc. PhDr. Matej Beňo, CSc.
Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave

Oddelenie analýz a prognóz regionálneho školstva ÚIPŠ realizovalo v r. 2006 výskum riaditeľov základných, špeciálnych a stredných škôl, v ktorom sme okrem iného zisťovali predstavy riaditeľov základných a stredných škôl o ďalšom rozvoji nášho školstva a o svojom vlastnom postavení v škole a v spoločnosti.

V príprave výskumu sme vychádzali z toho, že škola a školstvo sa nemôžu úspešne rozvíjať bez toho, aby sa pri tom nebrali do úvahy stav, podmienky, problémy riadiacej práce a skúsenosti riaditeľov škôl. V našom výskume sme riaditeľov škôl požiadali, okrem iného aj odpoveď na otázku: Aké sú Vaše predstavy o ďalšom rozvoji nášho školstva a postavení riaditeľa školy?

Od 1 204 skúmaných riaditeľov základných, špeciálnych a stredných škôl sme získali rozsiahle a obsažné písomné odpovede, ktoré svedčia o tom, že poznajú hlavné problémy svojej školy i školstva na Slovensku.

Za podstatné riaditelia považujú obnovu a ďalší vzostupný a demokratický rozvoj nášho školstva, jeho premyslenú a postupne realizovanú reformu s oporou o nový školský zákon. Navrhujú zvyšovať autonómiu škôl, zrušiť, resp. oslabiť konkurenciu a trhový mechanizmus v školstve, lebo súčasný systém financovania vyhrotil súťaž škôl a zároveň ich dohnal až k nevraživosti, závisti, k nečestnému boju o žiaka.

Za odideologizovanie školstva

Zo zhromaždených podnetov, názorov, návrhov a hodnotení riaditeľov škôl sa na tomto mieste sústredíme na veľmi významný okruh podmienok demokratizácie ako základnej podmienky úspešného rozvoja nášho školstva.

Početné sú hlasy riaditeľov škôl, ktorí pripomínajú, že máme ostať verní zásade odpolitizovania a odideologizovania školstva. S jednostrannou politizáciou a ideologizáciou školy mali učitelia, vychovávatelia, školskí pracovníci najhoršie skúsenosti. Preto bola všeobecne prijatá a akceptovaná zásada, že škola by mala zostať apolitická a neideologická, resp. neideologizovaná. Zaiste aj preto skúmaní riaditelia s nevôľou upozorňujú, že súčasné školstvo v SR je zideologizované cirkvou a cirkevnou politikou. Podľa ich názoru z tejto situácie by pomohla rýchla odluka cirkvi od školstva. Cirkev má osobné privilégiá a získava štátne školy, ktoré vraj štát nie je schopný financovať, a tak sa ich zbavuje likvidáciou a odpredajom. Paradoxom je, že ich kupuje cirkev, ktorá sa sama označuje za chudobnú. Je tomu potrebné zabrániť. Hrozí vznik farského štátu. Cirkevné školstvo sa rozpína a vzniká školstvo v školstve. Tam kde panuje cirkev, panuje nebezpečná ideológia, manipulácia s ľuďmi, vymývanie mozgov a hrozba medziľudských konfliktov, konštatujú riaditelia škôl.

Úpadok štátneho školstva

Nesúhlasia s takou školskou politikou štátu, v rámci ktorej sa štát snaží zbaviť zodpovednosti za školstvo napr. aj jeho presúvaním do sféry cirkevnej a súkromnej. V dôsledku toho prioritou sa stáva cirkevné a súkromné školstvo, no na druhej strane upadá školstvo štátne, ktoré pre svoj rozvoj nemá vhodné podmienky. Diskriminácia štátnych škôl je viditeľná napr. v možnostiach zaraďovania škôl do siete, zaraďovania študijných a učebných odborov do siete i inde. V prípade cirkevných škôl tieto procesy prebiehajú podstatne jednoduchšie a ústretovejšie, lebo tu neplatia právne predpisy ako pre štátne školy.

Časť riaditeľov škôl dokonca tvrdí, že všetky limity súčasnej školskej legislatívy sú jednoznačne v prospech neštátnych subjektov, teda v prospech cirkevných a súkromných škôl. Argumentujú napr. tým, že rozsiahla racionalizácia siete škôl sa nevzťahuje na súkromné a cirkevné školy. Pravidlá, ktoré sa týkajú riaditeľov v regionálnom a štátnom školstve vôbec neplatia pre súkromné a cirkevné školy. Týka sa to napr. termínov prijímacích pohovorov, počtu prihlášok a ďalších skutočností. Školská inšpekcia by sa podľa nich mala viac zamerať na kvalitu práce týchto škôl.

Náboženskú výchovu ako nepovinný predmet

Návrhy východísk z tejto situácie ponúkajú skúmaní riaditelia viaceré. Jedni odporúčajú zjednotiť pravidlá fungovania štátnych a cirkevných škôl, iní navrhujú znížiť normatív pre cirkevné a súkromné školy a ďalší by za takýchto podmienok dokonca uvažovali o zrušení cirkevných a súkromných škôl. Veľká časť riaditeľov škôl sa nazdáva, že v oblasti financovania by bolo potrebné zvýhodňovať štátne školy oproti súkromným a cirkevným, pretože štátne školy majú obmedzené možnosti získavania dodatočných finančných zdrojov. Ak štát prednostne prispieva na financovanie cirkevných a súkromných škôl, potom logicky nie sú prostriedky pre štátne školy.

Ďalšou oblasťou rastúceho vplyvu cirkví na školskú politiku a školstvo je zavedenie povinnej výučby náboženstva. Náboženská výchova podľa názorov časti riaditeľov škôl nepatrí do školy. Kvalita vyučovania tohto predmetu je nevyhovujúca. Odporúčajú náboženskú výchovu znovu zaviesť ako nepovinný predmet a učiť ho na farách, alebo namiesto vyučovania náboženskej výchovy povinne od 1. ročníka základných škôl zaviesť vyučovanie výpočtovej techniky. Vhodným riešením by bolo vyučovanie náboženskej výchovy ako nepovinného predmetu v mimovyučovacom čase. Z učebných plánov škôl, ktorých zriaďovateľom nie sú cirkevné spoločenstvá, vypustiť náboženskú výchovu, nakoľko neúmerne komplikuje chod školy, zvyšuje náklady a vnáša do škôl ideologizáciu, konštatujú riaditelia škôl.

Existencia cirkevných a súkromných škôl v školskom systéme SR je prejavom jeho demokratickosti. Cirkevné a súkromné školy majú v našom školskom systéme svoje miesto, a špecifické poslanie. Ale javy, akým je politický vplyv cirkví na školskú politiku štátu, ktorého zmyslom, výsledkom a dôsledkom je preferovanie cirkevných škôl, ideologizácia všetkých škôl aj prostredníctvom povinnej výučby náboženstva i ďalšie prostriedky uprednostňovania cirkevných škôl pre štátnymi sú v priamom rozpore s demokratickým charakterom štátu a jeho školskej politiky. Názory a hodnotenia, ktoré sme vo výskume získali od riaditeľov škôl, predkladáme čitateľskej verejnosti v nádeji, že sa stanú podnetom na hlbšie skúmanie a zisťovanie reálneho stavu v danej oblasti, ale by mali byť brané do úvahy pri tvorbe nového školského zákona i v každodennom riadení školstva.


INFO

Z 2. čísla časopisu PROMETHEUS za rok 2007


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk