O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV                                        

PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO v materiáloch Káhirskej konferencie OSN

PREDHOVOR.

Celosvetová verejnosť sleduje s veľkými obavami VÝVOJ POPULÁCIE, ktorý už dosiahol cifru šesť miliárd obyvateľov na našej zemeguli .

Jaques Attali v Slovníku XX. Storočia (Fayard) – uvádza, že aj v jednom z najbohatších štátov sveta – v USA každý štvrtý občan žije pod hranicou chudoby. Vo svete 3 miliardy jednotlivcov(=asi jedna polovina) má k dispozícii menej než 2 doláre na jeden deň a 13 miliónov umiera každý deň hladom.

Choroba HIV/AIDS, ktorá patrí do skupiny sexuálne prenášaných chorôb (STD= sexually transmitted diseases) už dnes paralyzuje potenciál zdrojov pracovných síl a ekonomiku v niektorých krajoch Afriky.

Jednou z viacerých ciest riešenia t.j. POPULAČNOU POLITIKOU sa zaoberala aj konferencia v Káhire , ktorú organizovala OSN už v r. 1994 a má pokračovanie v ďalších medzinárodných aktivitách. Slovensko je tiež signatárom odporúčaní prijatých na tejto konferencii, avšak INFORMÁCIE o týchto zásadách ostávajú v našej verejnosti takmer neznáme.

V snahe vyjsť v ústrety PRÁVU občanov na informáciu Spoločnosť Prometheus požiadala Slovenskú spoločnosť pre plánované rodičovstvo o dokumenty prijaté na tejto konferencii.

Úryvok z nich uverejňujeme s poďakovaním p. riaditeľovi tejto Spoločnosti MUDr Michalovi Klimentovi, CSc. Za jeho láskavé poskytnutie materiálov.

Akčný program OSN medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji - Káhira 1994

Program of Action of the International Conference on Population and Development -

(ICPD - Cairo 1994) United Nations, New York, 1995)

preklad MUDr. Michal Kliment, CSc.: skrátená verzia hlavných myšlienok, so zameraním na plánované rodičovstvo, sexuálne a reprodukčné zdravie a ľudské práva.

Kapitola I. Preambula

zistenie vzájomného vzťahu medzi rastom populácie, rozvojom a životným prostredím. Príležitosť ovplyvniť makro a socio ekonomickú politiku, s cieľom podporiť trvalo udržateľný ekonomický rast. Vo svete nárast počtu ľudí žijúcich v absolútnej chudobe, ničenie životného prostredia, globálne klimatické zmeny. ICPD nie je izolovaná udalosť, nadväzuje na medzinárodné populačné konferencie OSN (Bukurešť 1974, Mexiko City 1984) a na predchádzajúce zistenie, že trvalo udržateľný rozvoj je možné dosiahnuť len prostredníctvom zdokonaleného vzdelávania, zlepšenia postavenia žien a ich zapojenia. Všetky tieto javy sú vzájomne prepojené - migrácia obyvateľstva, s populačným rastom a chýbaním služieb plánovaného rodičovstva, sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv ľudí. Nárast významu mimovládnych organizácií. Potreba udržovať dialóg v rámci rôznorodých kultúr, náboženstiev v snahe dosiahnuť stabilizáciu sveta.

Kapitola II. Princípy

Úplná snaha rešpektovať rôzne náboženstvá, kultúru a etické hodnoty.

Princíp 1. každá ľudská bytosť sa rodí slobodná a rovná v dôstojnosti a právach.

Princíp 2. ľudské bytosti sú v centre záujmu trvalo udržateľného vývoja

Princíp 3. právo na rozvoj je univerzálne právo

Princíp 4. rovnoprávnosť pohlaví a zapojenie žien

Princíp 5. ciele a politika majúce vzťah k populácii sú integrálnou časťou kultúrneho, ekonomického a sociálneho rozvoja, principiálny cieľ na zvýšenie kvality života všetkých ľudí

Princíp 6. trvalo udržateľný rozvoj je prostriedok na zabezpečenie ľudského blaha

Princíp 7. všetky štáty a všetci ľudia musia spolupracovať na likvidácii biedy

Princíp 8. Všetci majú právo na najvyšší štandard telesného a duševného zdravia .. právo na služby aj tie, ktoré majú vzťah k reprodukčnému zdraviu, zahrňujúce plánované rodičovstvo. Všetky páry a jednotlivci majú základné právo slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť pre počet detí ako aj odstupy medzi pôrodmi a mať k tomu informácie, vzdelanie a prostriedky.

Princíp 9. Rodina je základný stavebný prvok spoločnosti - obidvaja manželia majú byť rovnocennými partnermi

Princíp 10. každý má právo na vzdelanie, zvlášť ženy a deti

Princíp 11. všetky štáty a rodiny majú venovať najvyššiu možnú prioritu deťom, brániť ich zneužitiu..

Princíp 12. starostlivosť o migrujúcich- povinnosť vlád zabezpečiť ich základné ľudské práva

Princíp 13. každý má právo hľadať a získať azyl ako spôsob ochrany pred perzekúciou

Princíp 14. Práva domorodcov - na zdravie, blaho ...

Princíp 15. trvalo udržateľný rozvoj si vyžaduje vytvoriť rovnaké šance pre všetkých

(Ďalšie kapitoly sú uvedené iba v tituloch)

Kapitola III. Vzájomný vzťah medzi populáciou, trvalým ekonomickým rastom a udržateľným rozvojom

Kapitola IV. Rovnoprávnosť a rovnocennosť pohlaví, splnomocnenie žien

Kapitola V. Rodina, jej úloha, práva, zloženie a štruktúra

Kapitola VI Rast populácie a štruktúra

Kapitola VII. Reprodukčné práva a reprodukčné zdravie

Kapitola VIII. Zdravie, morbidita a mortalita

Kapitola IX. Distribúcia populácie, urbanizácia a vnútorná migrácia

Kapitola X. Medzinárodná migrácia

Kapitola XI. Populácia, rozvoj a vzdelávanie

Kapitola XII. Technológia, výskum a rozvoj

Kapitola XIII. Národné aktivity

Kapitola XIV. Medzinárodná spolupráca

Kapitola XV. Partnerstvo s mimovládnym sektorom

Kapitola XVI. Sledovanie po konferencii (Follow - up to the conference)


VYBERÁME KAPITOLU VII. AKO JEDNU Z NAJPODSTATNEJŠÍCH ZÁVEROV:

Reprodukčné práva a reprodukčné zdravie.

7.2. Definícia reprodukčného zdravia

Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch, vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom. Reprodukčné zdravie zahrňuje aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa, ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť.

Vychádzajúc z tejto podmienky zahrňuje aj právo muža a ženy na informovanosť, právo na prístup k bezpečným, efektívnym a akceptovateľným metódam plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, ako aj metód regulácie fertility (=plodnosti) podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonom, a právo na prístup k primeraným službám plánovaného rodičovstva, ktoré umožnia ženám prekonať bezpečne tehotenstvo, materstvo a zabezpečiť párom najlepšie možnosti ako mať zdravé deti.

V zmysle vyššie uvedených definícií je zdravotnícka starostlivosť o reprodukčné zdravie definovaná ako súhrn metód, techník a služieb zabezpečujúcich reprodukčné zdravie a pohodu prostredníctvom prevencie a liečby problémov v oblasti reprodukčného zdravia. Reprodukčné zdravie znamená tiež podporu života a osobných vzťahov a nie iba poradenstvo a starostlivosť vzťahujúcu sa na reprodukciu a sexuálne prenosné ochorenia.

7.3. Definícia reprodukčného zdravia (viď vyššie) vychádza z medzinárodných dokumentov o ľudských právach a iných dokumentov prijatých s medzinárodným konsenzom. Vychádza z vedomia, že páry a jednotlivci majú základné právo sa rozhodnúť slobodne a zodpovedne o počte svojich detí, o intervaloch medzi pôrodmi ako aj o čase, kedy sa majú narodiť a majú dostať informácie a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov, a majú aj právo na dosiahnutie najvyššieho štandardu sexuálneho a reprodukčného zdravia. To zahrňuje aj ich právo robiť rozhodnutia týkajúce sa reprodukcie slobodne, bez diskriminácie, nátlaku tak ako je to vyjadrené v ľudsko-právnych dokumentoch. Pri využívaní tohto práva majú brať do úvahy potreby svojich žijúcich a budúcich detí a ich zodpovednosť voči spoločnosti. Podpora pre zodpovedné využitie tohto práva všetkými ľuďmi by mal byť fundamentálny základ pre vládnu politiku a programy v oblasti reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva. Ako časť tohto ich záväzku má byť plná pozornosť venovaná rozvoju vzájomných vzťahov medzi pohlaviami, založených na vzájomnom rešpekte a rovnoprávnosti, hlavne dosiahnutiu vzdelávacích potrieb a potrieb služieb pre dospievajúcu mládež tak, aby mohli pozitívne a zodpovedne nakladať so svojou sexualitou. Problémy s reprodukčným zdravím má mnoho ľudí na svete vzhľadom na neadekvátnu úroveň vedomostí, neprimerané a nedostatočné informácie a služby týkajúce sa reprodukčného zdravia, vysoký výskyt rizikového sexuálneho chovania, diskriminačné sociálne praktiky, negatívny postoj k dievčatám a ženám a limitovanú možnosť žien a dievčat kontrolovať si svoj sexuálny a reprodukčný život. Adolescenti sú obzvlášť zraniteľní vzhľadom na ich chýbajúce vzdelanie a prístup k primeraným službám vo väčšine krajín

7.4. Implementácia súčasného akčného programu OSN má byť vedená v zmysle vyššie uvedenej komplexnej definície reprodukčného zdravia, ktorá zahrňuje aj sexuálne zdravie.

Ciele

Zabezpečiť informácie a služby reprodukčného zdravia, vrátane plánovaného rodičovstva tak, aby boli dostupné a akceptovateľné pre všetkých.

Podporiť a umožniť zodpovedné, dobrovoľné rozhodovanie o tehotenstve a metódach plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, tak ako aj iné metódy na reguláciu fertility podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonu a zabezpečiť preto informácie, vzdelávanie a prostriedky.

zabezpečiť dosiahnutie meniacich sa potrieb reprodukčného zdravia vzhľadom na životný cyklus a vykonávať to citlivým spôsobom vzhľadom na rôznorodosť lokálnych podmienok.

Aktivity

zabezpečiť v každej krajine dostupnosť služieb plánovaného rodičovstva v rámci primárnej zdravotníckej sféry, zodpovedajúcich veku všetkých jednotlivcov, tak skoro ako je to možné- najneskôr do roku 2015.

Služby reprodukčného zdravia majú okrem iného zahrňovať: poradenstvo, informácie, vzdelávanie, komunikáciu a služby, vzdelávanie a služby v prenatálnej oblasti, bezpečný pôrod a popôrodnú starostlivosť, hlavne dojčenie a starostlivosť o matku a dieťa, prevencia a primeraná liečba infertility, (=neplodnosti) potraty tak ako sú špecifikované v paragrafe 2.25, vrátane prevenciu potratov a manažment dôsledkov potratov, liečbu STD (=sexuálne prenášaných chorôb)a infekcií reprodukčného traktu a iných stavov majúcich vzťah k reprodukčným orgánom, informácie, vzdelávanie a poradenstvo tak ako sú primerané k ľudskej sexualite, reprodukčnému zdraviu a zodpovednému rodičovstvu.

-ženy sa majú zúčastňovať na tvorbe, riadení takýchto služieb. Vláda má robiť pozitívne kroky k tomu, aby sa ženy zapojili do všetkých úrovní zdravotného systému.

- vytvorenie programov na informácie, poradenstvo, služby pre adolescentov a dospelých mužov, na umožnenie vzdelávania o rovnoprávnosti pohlaví a mužskej spoluzodpovednosti,

- partnerstvo s mimovládnymi organizáciami

- medzinárodná pomoc aj krajinám v prechode na trhovú ekonomiku - výcvik, technická pomoc,

- migranti a zabezpečenie ich potrieb pre služby reprodukčného zdravia, čelia problémom v oblasti reprodukčných práv.

B. Plánované rodičovstvo

7.12. základným princípom je informovaná, slobodná voľba., od neho závisí dlhodobý úspech programov plánovaného rodičovstva. Demografické ciele nemajú ovplyvňovať vykonávateľov služieb plánovaného rodičovstva.

Za posledných tridsať rokov nárast dostupnosti bezpečnejších antikoncepčných metód, väčšia možnosť pre jednotlivcov robiť zodpovedné rozhodnutia ohľadne reprodukcie.

V súčasnej dobe asi 55% párov v rozvojových krajinách užíva nejakú metódu plánovaného rodičovstva. Jedná sa o päťnásobný nárast oproti šesťdesiatym rokom, tento jav je sprevádzaný poklesom pôrodnosti v priemere zo 6-7 detí pripadajúcich na jednu ženu na 3-4 deti v súčasnosti. Napriek tomu plné využitie moderných metód plánovaného rodičovstva je nedostupné pre 350 miliónov párov na celom svete, z ktorých mnohé by chceli zvýšiť interval medzi pôrodmi alebo by sa chceli tehotnosti vyhnúť. Údaje z výskumov predpokladajú, že približne ďalších 120 miliónov žien by chcelo užívať nejakú modernú antikoncepčnú metódu ak by mali primerané informácie a dostupné služby a ak by ich partneri alebo spoločnosť bola viacej naklonená. Počas dekády 90-ych rokov narastie počet párov v reprodukčnom veku o 18 miliónov ročne.

Ciele

pomôcť párom a jednotlivcom dosiahnuť ich reprodukčné ciele pri rešpektovaní ich dôstojnosti

predchádzať neželanej tehotnosti a znížiť incidenciu (=výskyt) vysoko rizikovej tehotnosti, morbidity a mortality.

vytvoriť služby plánovaného rodičovstva, akceptovateľné pre všetkých, rešpektujúce dôvernosť

podporiť ich kvalitu, poradenstvo, vzdelávanie

podporiť dojčenie

Aktivity

za rozvoj takýchto služieb je zodpovedná vláda, za súlad s ľudskými právami, etikov a profesionálnymi štandardami. IVF má byť vykonávaná v súlade s etickými princípmi a medicínskymi štandardami.

aktívna účasť NGO (=mimovládnych organizácií)

odstraňovanie bariér brániacich rozvoju služieb

vlády majú preto odstrániť legislatívne, zdravotnícke a iné bariéry pre lepšiu informovanosť a služby plánovaného rodičovstva, zvýšenie kvality služieb, prístup k najširšej palete efektívnych metód a umožnenie informovanej voľby.

vykonávať úplne informácie, ktoré majú byť dostupné o rôznych metódach plánovaného rodičovstva, vrátane benefitov(=prínosov) a rizík, možných vedľajších efektoch, prevencii STD, HIV.

vytvárať bezpečnejšie služby, zabezpečiť najkvalitnejšie prostriedky ochrany

zabezpečiť výcvik profesionálov v oblasti plánovaného rodičovstva

zabezpečiť sledovanie užívateliek antikoncepcie a odstraňovanie ev. neželaných následkov

zabezpečiť systém hlásenia, zber údajov, výskum a vyhodnocovanie služieb

výcvik dojčenia s služieb na zabezpečenie zvýšeného prežívania novorodencov

zabezpečiť služby, poradenstvo na redukciu opakovaných potratov

dosiahnuť nárast užívateľov antikoncepcie

sociálny marketing- ceny dostupné pre všetkých

C. Sexuálne prenosné choroby a HIV

Nárast STD na celom svete, HIV

najzraniteľnejšie sú ženy

Ciele

predchádzať, redukovať a zabezpečiť liečbu STD vrátane HIV/AIDS a komplikácie vrátane infertilitu (= neplodnosť) so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a ženy.

Aktivity

špecializovaný výcvik profesionálov

informácie, vzdelávanie a poradenstvo pre zodpovedné sexuálne chovanie

podpora užívania a distribúcie kondómov

 

D. Ľudská sexualita a vzťahy medzi pohlaviami

ľudská sexualita a vzťahy medzi pohlaviami sú pevne vzájomne ovplyvňované

potreba zabezpečiť dôstojné vzájomné vzťahy medzi pohlaviami, rešpekt fyzickej integrity a tela, podpora vzájomného rešpektu.

násilie voči ženám, nárast rizika STD, HIV

Ciele

podporiť rovnoprávnosť pohlaví

zabezpečiť prístup k vzdelaniu

Aktivity

podpora sexuálnej výchove a služieb, podpora výchovy v rodinách

vlády majú vytvoriť národnú politiku na zvýšenie pochopenia potreby zodpovednejšej sexuality a vzťah k súčasnému sexuálnemu chovaniu

otvorená diskusia na ochranu žien, sexuálneho násilia, zneužívania detí, vlády majú zabezpečiť ochranu obetí sexuálneho násilia ako aj informácie o ich právach

zábrana genitálnej mutilácie (=mrzačenia)

E. Adolescenti

Reprodukčné zdravie a potreby adolescentov ako skupiny boli ignorované aj v existujúcich službách reprodukčného zdravia.

Potreba informácií, zapojenie mládeže do tvorby služieb, podpora pochopenia ich sexuality vzdelávaním, podpora vzdelávania chlapcov, dievčatá rizikovejšia gravidita, mortalita a morbidita.

slabé vzdelávanie a ekonomické príležitosti

nútenie do sexuálnej aktivity, riziko STD vrátane HIV/AIDS

Ciele

usmerniť adolescentov na problematiku sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane neželaného tehotenstva, nebezpečných potratov, sexuálne prenosných ochorení, vrátane HIV/AIDS podporovaním zodpovedného a zdravého sexuálneho chovania, vrátane dobrovoľnej abstinencie a podpory primeraných služieb, poradenstva zodpovedajúcich tejto vekovej skupine.

postupne redukovať všetky tehotnosti adolescentov

Aktivity

vlády majú odstrániť legálne, regulačné a sociálne bariéry brániace informáciám a službám reprodukčného zdravia.

redukovať počet tehotností adolescentov prostredníctvom vzdelávania a služieb

vlády v spolupráci s NGO (mimovládne organizácie) majú vytvoriť špecifické vzdelávacie programy, poradenstvo a služby

povinnosť vlády - vzdelávanie, masmédia, školy, peer groups (=skupiny rovesníkov)

podpora interakcie rodičia deti hlavne v oblasti sexuálneho chovania a reprodukčného zdravia


DOMOV