SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Münzer

 

Thomas Münzer
okolo 1490 – 1525

Uverejňujeme pri príležitosti 515 výročia narodenia a 480 výročia smrti v zborníku Výročia významných nositeľov slobodomyseľnosti v roku 2005.

Autor hesla a celého zborníka Jaroslav Čelko.

Zborník si môžete objednať na adrese:
Spoločnosť PROMETHEUS
Štefániková č. 4
811 05 Bratislava

M

 

Nemecký kňaz, doktor teológie, revolučný činiteľ.

V roku 1513 zorganizoval v Halle tajný zväz proti magdeburskému arcibiskupovi, ktorý bol však zameraný proti cirkvi ako celku. Rozhodne podporoval kritické úsilie Martina Luthera, zamerané proti katolíckej cirkvi. Neuspokojoval ho však meštiansky umiernený program M. Luthera a jeho spolupracovníka F. Melanchtona. Kritizoval ich obmedzenosť a kompromisníctvo v otázkach slobody viery a výkladu Biblie. Jednoznačne nesúhlasil so stanoviskom M. Luthera, že neradno zásadné meniť vtedajší spoločenský systém. Odsúdil postup M. Luthera, že spojil svoj osud so šľachtickou opozíciou, ktorá veľa získala konfiškáciou cirkevných majetkov a ďalej chcela vládnuť nad poddanými.

V roku 1520 s T. Münzer usadil v Zwickau (Sasko), kde sa zúčastnil na boji ľudového krídla reformácie proti mestskej rade. Od roku 1522 pôsobil v meste Allsted (Durínsko), ktoré bolo strediskom reformácie. Tu začal svoju politicko-agitátorskú činnosť.

Vo svetonázorovej rovine prešiel od teizmu k panteizmu, ktorý bol vtedy sprievodným ideologickým javom „kacírskych“ hnutí. Hlásal, že viera musí spočívať v prebudení rozumu človeka. Podľa F. Engelsa sa náboženská filozofia T. Münzera „dotýkala ateizmu“.

T. Münzer pridal reformácii revolučné ciele – uskutočniť sociálno-politický prevrat, ktorý mali uskutočniť sedliaci a mestská chudoba. Pod pojmom „kráľovstvo božie mal “na mysli utvorenie takej spoločnosti, v ktorej nebude súkromné vlastníctvo, ani bohatí ani chudobní, ani páni ani otroci. V kontexte s politickou organizáciou vytýčil ideál „jedinej nedeliteľnej republiky“, v ktorej nemali vládnuť ani kňazi, ani feudáli, ani bohaté meštianstvo, ale remeselníci a sedliaci.

Svoju myšlienkovú platformu vyložil T. Münzer aj v spise Odhalenia lživej viery. Ako muž činu hľadal možnosti realizácie svojich názorov. Zorganizoval tajný zväz, čo však vrchnosti zistili a tak po dvoch rokoch nútene z Allstedtu odišiel. Nastúpil cestu po juhozápadnom Nemecku, na ktorej organizoval ľudové krídlo reformácie, podieľal sa na formulovaní jeho požiadaviek a pomáhal pripravovať ľudové povstanie. Vo februári 1525 sa usadil v Mühlhausene. Tam sa zúčastnil na prevrate, ktorý zvrhol vládu patriciátu a stal sa predsedom „večnej rady“ ako orgánu revolučnej moci.

Udalosti v Mühlhausene mali veľký ohlas v mnohých oblastiach Nemecka. Tieto a ďalšia obetavá a veľmi agilná agitátorská činnosť T. Münzera prispeli k vypuknutiu všeobecného povstania a v apríli 1525. Proti nemu sa veľmi nenávistne oboril Martin Luther na poli propagandy. A nemecké kniežatá zorganizovali vojenský útok proti centru povstania. T. Münzer sa postavil do čela obrany. Mal okolo 8000 vojakov a niekoľko diel. Kniežatské sily boli omnoho väčšie. V bitke pri Frankenhausene boli sedliaci porazení. Okolo 5000 z nich padlo. Zraneného Tomáša Münzera zajali dňa 25. mája 1525. V prítomnosti kniežat ho natiahli na škripec a potom sťali.

Thomas Münzer vykonal počas svojho krátkeho života veľké delo, ktoré ovplyvnilo ďalší vývin slobodomyseľnosti a revolučných úsilí širokých ľudových más.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk