SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
morálka
J. M. Bocheňski:

ETIKA [Súbor zásad ľudského chovania (niekedy menej presne nazývaný „morálka“)].


M

Morálka
Paul Kurtz
Z knihy: Zakázané ovocie

Výrazy mravnosťmorálka pochádzajú z latinského mores, čo je množné číslo od mos a znamená obyčaj, zvyk, spôsob správania sa a konania. Tradičné pravidlá správania sa, vžité postupy a nepísané zákony riadili spoločnosť ľudí žijúcich pospolu od prvopočiatkov. Každá spoločnosť považuje určité formy správania za dobré, správne a spravodlivé, inak povedané cnostné, a iné formy za zlé, mrzké a nesprávne, iným slovom za nemorálne. Tieto morálne postoje sú hlboko zakorenené a starostlivo sa vštepujú všetkým členom spoločnosti už v mladosti. Princípy mravnosti preberajú deti predovšetkým od rodičov a učiteľov, ktorí odovzdávajú ďalej svoj morálny kódex prevzatý od predchádzajúcich generácii...

Aristoteles definoval etiku a založil na nej samostatnú oblasť uvažovania. Dobro definoval ako cieľ, ktorý človek môže dosiahnúť.


morálka
F. M. A. Voltaire

Práve som si prečítal nasledujúce slová zo štrnásťzväzkového rečnenia nazvaného Dejiny Byzantskej ríše: "Kresťania mali morálku, ale pohania nemali nijaku." Ach, pán Le Beau, autor týchto strnástich zväzkov, kdeže ste nabrali takúto hlúposť? A Sokratova, Zaleukova, Charondasova, Ciceronova, Epiktetova, Marcova Aureliova morálka je potom čo?Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk