SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Lucretius

 

Lucretius Carus Titus
okolo r. 99-55 pr. n. l.

L

 

Rímky materialistický filozof, predstaviteľ otrokárskej demokracie, autor filozoficko-ateistickej poémy O prírode (De renum natura). Detailne rozvíjal ideu Demokritovej a Epikurovej materialistickej atomistiky. Podľa neho svet sa skladá z prázdna a z prvotných, hmotných nedeliteľných večných a nemeniteľných pohyblivých teliesok, ktoré sa od seba líšia hlavne váhou a konfiguráciou. Ich spájaním a oddeľovaním vznikajú alebo zanikajú všetky veci. Vesmír je nekonečný a večný. Vyvíja sa podľa svojích vlastných vnútorných zákonov. Svet poznávame prostredníctvom pocitov a na základe myslenia. Myslenie je výsledok kombinácie najjemnejších, najľahších pohyblivých teliesok. Lucretius bol odporcom náboženského vysvetľovania vzniku života. Rozhodne bojoval proti teologickému chápaniu stavby a životných činnosti organizmov. Zavrhoval vieru v predurčenie, nesmrteľnosť a záhrobný život. V jeho filozofickej koncepcii fakticky neostalo miesto pre bohov, i keď ich dôsledne nepopieral. Podľa neho bohovia nie sú stvoriteľmi, sú bezmocní pred zákonmi prírody a nazasahujú do života ľudí. Tvrdil, že bohov vytvoril strach. Náboženstvo sa podľa jeho učenia zrodilo z nevedomosti a strachu a pokladá ho za príčinu mnohého zla. V etike hlásal ataraxiu - obmedzenie želaní, oslobodenie sa od strachu pred smrťou a pred bohmi. Spolu s Demokritom a Epikurom mal veľký vplyv na ďalší rozvoj európskeho ateizmu. K jeho učeniu sa prikláňali G. Bruno, Vanini a francúzkí materialisti.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk