SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Lomonosov

 

Lomonosov Michail Vasilievič
1711 – 1765

Uverejňujeme pri príležitosti 240 výročia smrti v zborníku Výročia významných nositeľov slobodomyseľnosti v roku 2005.

Autor hesla a celého zborníka Jaroslav Čelko.

Zborník si môžete objednať na adrese:
Spoločnosť PROMETHEUS
Štefániková č. 4
811 05 Bratislava

L

 

Geniálny ruský mysliteľ, prírodovedec, historik, filológ, básnik, zakladateľ moskovskej univerzity.

Svojimi objavmi obohatil takmer všetky oblasti ľudského poznania. Svetový význam dosiahol najmä v oblasti prírodných vied. Považuje sa za zakladateľa fyzikálnej chémie, ktorú ako prvý prednášal na moskovskej univerzite v rokoch 1751 – 1753. Dôsledne spájal teóriu s praxou. Založil v Rusku prvé chemické laboratórium, brusiarne skla a iné podniky.

Veľkým prínosom M. V. Lomonosova pre svetovú vedu bol jeho objav zachovania hmoty a zákony zachovania pohybu, ako všeobecne platných prírodných zákonov. Svojimi formuláciami predišiel o pol storočia francúzskeho chemika A. Lavoisiera, ktorému sa pripisuje zákon zachovania hmoty a energie.

V literárnej tvorbe M. V. Lomonosova dosiahol ruský klasicizmus svoj vrchol. Napísal viaceré filologické diela, najmä Ruskú gramatiku, ktorá sa stala základom vedeckého bádania v oblasti ruského jazyka.

Hlásal právo vedy na vlastnú existenciu. V súvislosti s riešením vedeckých problémov vylučoval akékoľvek božské zasahovanie do prírodných procesov. Obhajoval a rozvíjal učenie M. Koperníka o pohybe zeme okolo slnka a učenie G. Bruna o veľkom množstve svetov.

M. V. Lomonosova svojimi objavmi vyvolal pochybnosti o existencii boha ako prvopríčiny sveta a otriasol biblickou legendou o jeho stvorení. Napriek námietkam pravoslávnej cirkvi presadzoval evolučné názory na prírodu.

Formálne vystupoval ako deista. Ale závery jeho vedeckých úsilí boli veľkým prínosom pre filozofický materializmus, vrátane jeho ateistického aspektu. O jeho skutočných pozíciách hovoria aj také skutočnosti, ako bola kritika náboženských obradov a sviatkov i cirkevných kruhov, napríklad v básni Hymna na bradu. Cirkev veľmi usilovala o to, aby sa M. V. Lomonosov zodpovedal najvyššiemu synodu pravoslávnej cirkvi.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk