O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

 

 

 

DOMOV

 

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

cirkevný odbor Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

 

Mestská rada Spoločnosti Prometheus Grösslingova 8

811 09 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka MK - 592/2001 - CO PhDr. Cikeš /541 Bratislava 9. júla 2001

Vec: Stanovisko k návrhom občianskeho združenia Prometheus

 

Dňa 18. júna bol z Úradu vlády SR z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpený Váš list, v ktorom vyjadrujete svoje názory a stanoviská k súčasnému modelu financovania cirkví a náboženských spoločností a žiadate financovanie nenáboženských a humanistických spoločností. '

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností predkladá k tejto problematike a k obvineniam z porušovania práv neveriacich a ich diskriminácie v Slovenskej republike nasledovné stanovisko:

Slovenská republika je v zmysle svojej ústavy zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ústava SR a ďalšie právne normy zaručujú slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Rovnosť' základných práv všetkých ľudí v SR, teda nielen občanov SR, je zakotvená v Listine základných práv a slobôd, zavedenej do nášho právneho poriadku ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., pričom doslovné znenie bolo prevzaté aj do zákona č. 308/1991 Zb. (§1, ods. 1,2,3) a následne aj do Ústavy Slovenskej republiky (čl. 12, ods. 1 a 2 a 24, ods. 1 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb.) Tieto právne normy upravujú slobodu svedomia a náboženskej viery a poskytujú garancie pre dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd a zároveň sú aj výrazom záväzného prijatia a rešpektovania medzinárodných záväzkov.

V Slovenskej republike ako v slobodnom demokratickom štáte majú I'udské práva a slobody rovnakým spôsobom zabezpečené členovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností ako aj osoby bez vyznania. Každý má právo slobodne prejavovať' svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním, náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradov. Každý má právo zmeniť' svoje náboženstvo, vieru alebo byt' bez náboženského vyznania. Každý má právo slobodne šíriť' svoju náboženskú vieru alebo svoje presvedčenie byt' bez vyznania. Toto právo sa však nesmie nikdy realizovať' takým spôsobom, ktorý by narúšal právny poriadok, práva iných občanov a náboženskú toleranciu.

 

(Strana 2)

 

. Pri sčítaní ľudu, domov a bytov 3. marca 1991 sa z celkového počtu 5 274 335 obyvateľov Slovenskej republiky prihlásilo k cirkvám a náboženským spoločnostiam približne 3,8 milióna obyvateľov, čo predstavuje 72,8%. Podiel občanov bez vyznania je 9,8% (515 551 ), 917 835 obyvateľov (18,2%) neuviedlo odpoveď' týkajúcu sa náboženského vyznania. Podľa sociologických prieskumov v roku 1998 počet obyvateľov hlásiacich sa k cirkvám a náboženským spoločnostiam stúpol na približne 80°%, počet obyvateľov bez vyznania stúpol z 9,9% v roku 1991 na 16,3% v roku 1998, čo však ešte stále nie je 30°% z celkovej populácie, ako to tvrdí občianske združenie Prometheus.

 Prístup štátu k cirkvám a právna úprava týchto vzťahov je porovnateľná so situáciou v transformujúcich sa európskych krajinách, ako aj vo vyspelých demokratických štátoch. okrem kritických  pripomienok Spoločnosti Prometheus neevidovalo Ministerstvo kultúry

SR doteraz nijaké námietky ani sťažnosti. na diskrimináciu osôb bez vyznania.  Porušovanie týchto  práv sa nespomína am v správe o stave náboženskej slobody v Slovenskej republike za rok 2000 publikovanej ministerstvom zahraničných vecí USA.

Poznamenávame, že v SR pôsobí viac ako 15 tisíc občianskych združení, niekoľko sto nadácií a neinvestičných fondov. Zatiaľ' nám nie je známe, koľko členov združuje Spoločnosť' Prometheus, koľko ma miestnych organizácií a od čoho odvodzuje svoje právo vystupovať' v mene občanov bez vyznania. Z tohto dôvodu zastávame názor, že o financovaní humanistických nenáboženských spoločností na Slovensku bude možné uvažovať' vtedy, keď' ich členská základňa, organizačná štruktúra a spoločenský vplyv bude porovnateľný napr. s obdobnými organizáciami v niektorých krajinách západnej Európy.

Vaše požiadavky týkajúce sa zriadenia Programového centra nenáboženského vysielania nepatria do kompetencií MK SR, a preto sa k nim nemôžeme vyjadriť'.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať', že toto naše stanovisko je aj odpoveďou na Vaše podania adresované ministrovi kultúry a ostatným odborným útvarom ministerstva.

S pozdravom

 JUDr :Ján JURAN

riaditeľ cirkevného odboru

 

DOMOV