SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Inkvizícia
ZRNO 6-8/92 (Katolícky časopis pre mladých)

Vlastnému vzniku inkvizície predchádzalo vymenovanie osobitných cirkevných legátov, ktorých úlohou bolo vyhľadávať a vyšetrovať zástancov pochybných učení a postaviť ich pred súd. Na takomto postupe sa dohodli na Veronskom cirkevnom sneme pápež Lucius III. a nemecký cisár Fridrich II. Barbarossa. Na celej veci je dôležité žo, že to nebol pápež Lucius III., kto nariadil upaľovanie kacírov, ale cisár Fridrich II.


I

INKVIZÍCIA
F. M. A. VOLTAIRE

Ako vieme, inkvizícia je vynález ohromný a čisto kresťanský, s cieľom zvýšiť moc pápeža a mníchov a celé kráľovstvo zmeniť na pokrytcov...

I keď pravým zakladateľom inkvizície je Dominik, predsa Luis de Paramo, jeden z najúctyhodnejších spisovateľov a najsvetlejších zjavov Svätej inkvizície, v druhej kapitole druhej knihy rozpráva, že prvým ustanoviteľom Svätej inkvizície bol Boh. Proti Adamovi postupoval v úlohe benediktínov. Najprv predvolal Adama pred súd: Adam ubi es? (Adam kde si?) A veru, dodáva Paramo, chyba v predvolani by celý boží postup zmarila.

Kožené rúcho, čo Boh urobil Adamovi a Eve, poslúžilo za model pre žltú kazajku, ktorú Svätá inkvizícia navliekla kacírom. Pravda, tento argument dokazuje, že boh bol prvým krajčírom; lenže je takisto zrejmé, že bol aj prvým inkvizítorom.

Ježiš Kristus je prvým inkvizítorom nového zákona. Pápeži boli inkvizítormi z božej milosti a svoju moc napokon odovzdali svätému Dominikovi.

Spisovateľ potom vyratúva všetkých, ktorých inkvizícia odpravila na smrť. Je ich veľa nad stotisíc.

Jeho kniha bola vydaná roku 1598 v Madride s povolením doktorov teológie, biskupovou chválorečou i kráľovskou výsadou...


Inkvizícia
Slovník cudzích slov

inkvizícia -ie ž. [lat.] hist. cirkevný tribunál, ktorého činnosť bola namierená proti kacírom a všetkým, ktorí prejavili v cirkvi slobodnešjšie zmýšľanie; pren. kruté vyšetrovanie a prenasledovanie.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk