SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Evanjelia
L. Smith a W. Reaper:
A Begginner's Guide to Ideas

Prvotní kresťania sa snažili nájsť odpoveď na dve dôležité otázky:

Ako poznáme, čo je pravda? A kde je zdroj pravdivej kresťanskej viery?

Ich odpoveď bola založená na apoštolskej autorite. Ak niektorú knihu napísal apoštol alebo niekto, kto bol spájaný s apoštolmi, potom bola považovaná za vierohodnú. Ak bola viera odovzdávaná apoštolmi, bola pravdivá.

Preto boli štyri evanjelia podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána prijaté hneď ako pravdivé. Spisy ako pastýr Hermov, prvý Klementov list Korintským či Didaché (Učenie dvanástich apoštolov) neboli prijaté.

Pozn. PROMETHEA:
L. Smithová učí náboženstvo na King's College v Londýne a spolu s W. Reaperom napísali príručku: Lukášovo evanjelium - kniha pre dnešok.


E

Nespoľahlivosť EVANJELII
Jean MESLIER

Nemôžu poprieť ani naši vyznavači Krista, lebo - nehovoriac o mnohých iných autoritách, ktoré uzanli, že text ich takzvaného Písma svätého bol v rozličných dobách doplňovaný, skracovaný a menený - ich slávny cirkevný otec svätý Hieronym na mnohých miestach svojich Výkladov výslovne hovorí, že tzv. Písmo sväté bolo prekrútené a sfalšované, pretože už v dobe svojho vzniku bolo v rukách všelijakých ľudí, ktorí ho dopĺňali, skracovali, ako sa im zachcelo, takže bolo toľko rozličných verzií Písma, koľko bolo jeho opisov.

Vo svojom predslove k evanjeliám vraví pápežovi Damazovi: Do našich kníh sa nepochybne vkradlo veľmi veľa omylov. Ak tam alebo v niektorom rukopise jeden evanjelista hovorí o niečo viac než druhý, vykladači alebo prekladatelia sa nazdávali, že chýbajúce miesto musia doplniť u všetkých ostatných a opraviť všetkých ostatných podľa evanjelistu, ktorého čítali najskôr. Preto máme, vraví, všetko pomiešané a v sv. Markovi je veľa vecí zo sv. Lukáša a v sv. Matúšovi zo sv. Marka a sv. Jána a u ostatných je veľa miest, ktoré patria iným.

No popri neokrôchanom a zlom štýle, ktorým sú tieto evanjeliá napísané, popri hrieškoch proti usporiadaniu a súvislosti pri rozprávaní jednotlivých iba zbežne opísaných udalostí zistíme, že sa jednotliví autori vzájomne dosť často rozchádzajú: jedni svoje príbehy rozpravajú tak, druhí onak. To všetko dokazuje ešte jasnejšie, že také knihy nemajú pôvod v božom vnuknutí. Ba vidíme, že si autori v mnohých veciach zrejme odporujú, čo jasne dokazuje, že neboli osvietení bohom a že nemali ani dosť vedomostí ani dosť prirodzeného nadania, aby dobre napísali nejaké rozprávanie.


Evanjelia
Malá československá encyklopédia

evanjelium [lat. < gr.] pôv. v helénistických ríšach správa o príchode panovníka. V kr. pôv. zvesť o príchode Ježiša Krista, chápaná eschatologicky ako zvesť o blížiacej sa radikálnej zmene sveta; tiež legendy o Ježišovom živote a skutkoch. Z celého množstva evanjelií boli v kat. cirkvi uznané za pravé a zaradené do Nového zákona len štyri.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk