2.) DNEŠNÉ NÁZORY NA VZNIK VESMÍRU A ŽIVOTA

TITUL                                                 DOMOV

My začneme však po poriadku: KEDY SA TO STALO v skutočnosti?

Základom odpovedí na tieto otázky – v dnešnom storočí – sú presné merania pokročilou technológiou, ktorá nám dnes umožnila pristatie človeka na mesiaci a vysielanie meracích a pozorovacích sond do vesmíru.(5.) Tieto poznatky poukazujú. že začiatok vesmíru nebol pred 6000 rokmi, ako to hovorí biblia, ale pred pätnástimi MILIARDAMI rokov ( amer: biliónmi ) tento zrod dostal meno „VEĽKÝ TRESK“ („BIG BANG“ ) , čo vystihuje obrovské zmeny energie a hmoty, odohrávajúce sa v prvých tisícinách zlomkov sekundy.

DUCH BOŽÍ SA NEMOHOL TEDA VZNÁŠAŤ NAD VODOU., pretože žiadna voda vtedy neexistovala. Prvé atómy vodíka ( bez ktorých voda nemôže vzniknúť) sa vytvorili až za 300.000 rokov od počiatku veľkého tresku ( spolu s héliom a líthiom – iné prvky teda vtedy ešte neboli, dokonca ani kyslík potrebný na syntézu vody ešte nebol. )

lPrvý deň biblického stvorenia SVETLA (akého? ) Myslí sa zrejme slnečné svetlo, ako to vyplýva z ďalšieho biblického textu. Slnko je jedným malým zrniečkom v našej galaxii, ktorá sa volá MLIEČNA DRÁHA, galaxie začali vznikať až asi za 200 miliónov rokov po začiatku veľkého tresku. ( Netreba spomínať čo dnes vie každý školák, že takýchto podobných galaxií je vo vesmíre nespočetné množstvo. ) (Je tu aj protirečenie: svetlo bolo stvorené už prvý deň, ale hviezdy čo sú zdrojom svetla, vrátane nášho slnka - až na štvrtý deň ) (Na doplnenie: priemer tejto jednej , teda našej galaxie vrátane obkolesujúceho kruhu je 300.000 SVETELNÝCH ROKOV ) (5) Na prirovnanie: Ak si predstavíte mapu tejto galaxie nakreslenú na ploche veľkosti futbalového ihriska, naše slnko by malo v tomto pomere veľkosť asi jedného zrniečka piesku.

lDruhý deň biblického stvorenia hovorí o stvorení OBLOHY a oddelení vôd, ktoré boli nad oblohou od vôd pod oblohou. Táto predstava odzrkadľujúce myslenie ĽUDÍ , čo písali bibliu v čase kedy žili ( potvrdené aj v ďalších biblických textoch , kde sa vykresľuje obloha ako roztiahnutý stan , ktorý teda predstavuje HRANICU medzi tým, čo je pod, a čo je nad…. ) Obloha nie je ohraničujúca natiahnutá plachta, preto nemožno oddeľovať nič, čo je pod ňou od toho čo je nad ňou. Okrem toho „nad oblohou“ (teda vo voľnom vesmírnom priestore) voda v tekutom stave nebola, pretože tam sa môže pre nízke teploty zhromažďovať buď výhradne v zamrznutom stave, alebo v plynovom stave.

lŠtvrtý deň je biblické stvorenie HVIEZD (vrátane nášho slnka a mesiaca. ) Galaxie sa začali tvoriť za 200 miliónov rokov po veľkom tresku.. Naša slnečná sústava vznikla asi pred piatimi miliardami rokov. Jej vytváranie nebolo okamžité, ale plynulé a trvalo celé VEKY.

lPiaty a šiesty deň boli časom biblického stvorenia vodných živočíchov a vtákov. ( =5. deň) ….a zemských živočíchov ( = 6. deň ). O počte druhov sa v biblii nehovorí, preto treba to doplniť, že dnešný počet ZNÁMYCH druhov je asi dvadsať miliónov známych druhov --doteraz nepoznaných o veľa viac- odhaduje sa na asi 100 miliónov !! )(9.)Vtáky sa podľa terajších vedomostí vyvinuli až z pozemských živočíchov, teda nevznikli vtedy ako vodné živočíchy. ( prapredok vtákov sa volá ARCHEOPTERIX, bol jednou vetvou dinosaurov , ktorí obývali zem 150 miliónov rokov a potom vymreli.)(4.) Zaujímavé, že biblia o dinosauroch nič nehovorí, ani o tom, že niektoré živočíšne druhy úplne vymreli ( a žiaľ aj v súčasnosti vymierajú ) – ďalší dôkaz, že pisatelia biblie písali o svojich predstavách, ktoré boli na tej úrovni , ako v tej dobe kedy ONI žili. )

lŠiesty deň je aj dňom biblického stvorenia človeka- ako hovorí sám biblický Boh: NA NÁŠ OBRAZ. ( Prečo hovorí NÁŠ ? je sám, alebo je ich azda veľa- tento plurál nemožno jednoznačne vysvetľovať ako plurál „maiestatis“, čo neskôr používali králi a cisári ) teda: …“utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života.“

Chemické zloženie hliny je dnes všeobecne známe ( nie ako v čase pisateľov biblie ). Podobne je dnes známe zloženie bielkovín ( a iných látok,) z ktorých je zložené ľudské telo. Premena chemických prvkov, z ktorých sa skladá hlina - na prvky a hlavne fantasticky zložité bielkoviny ako zlúčeniny ľudského tela by sa nedala urobiť bez zmien na úrovni ATÓMOV. ( ČO SA TEDA STALO S ATOMOVÝMI ENERGIAMI, KTORÉ SA PRI TOM UPLATŇOVALI ? Ide totiž o také množstva energie, ktoré by boli mohli spustiť katastrofu ! )

Ľudské telo je zložené okrem toho aj z nepredstaviteľného množstva buniek, ktoré majú svoju mikroskopickú štruktúru ( jadro, mitochondrie, Golgiho aparát, endoplastické reticulum atd. ) a tieto majú ďalej svoju submikroskopickú štruktúru,(7.) ktorú odhaľuje iba elektrónový mikroskop.( Pisatelia biblie sa s týmto problémom nevyrovnali,ako vytvoril Boh všetky tieto mikroskopické orgány z hliny, ktorej zrnko je mnoho milión krát väčšie ako sú tieto ultramikroskpické bunkové organelly. )

Vdýchnutie dychu života do nozdier je predstava, odzrkadľujúca úroveň poznatkov tej doby, keď pisatelia biblie žili . HRANICA MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU nie je totiž daná prvorado dýchaním, ale funkciou mozgového tkaniva ( pravda pisateľom biblie v tom čase to nebolo známe a preto je ich PREDSTAVA laická.)

Netreba však ani spomínať, že dnes máme VEĽMI KONKRÉTNE VEDOMOSTI o vzniku a vývoji ľudstva , ktoré sú podoprené hmatateľnými a merateľnými dôkazmi, teda: Ľudstvo vzniklo ( podľa súčasných nálezov ) už pred tri a pol až štyri a pol miliónmi rokov . Najznámejší predstavitelia tohoto vývojového článku sú: (A = Australopithecus ) A. anamensis, - A. afarensis,- A. africanus,- A. robustus.- A. boisei,- (H = HOMO) H. habilis.- H. erectus.- H. sapiens (archaický ) H. sapiens,( Neandertal ) H. sapiens ( moderný ) K poslednému (= Homo sapiens ) patríme aj my - rod ARCHAICKÝ Homo sapiens je na tejto zemi asi pol milióna rokov – rod MODERNÝ Homo sapiens, ku ktorej patríme - asi stopäťdesiat tisíc rokov.(6.)(8.)

* * *

lBoh utvoril z hliny aj všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské, ( teda až sto miliónov rôznych druhov počnúc ultramokrokopickými vírusmi, mikroskopickými baktériami, jednobunkovými organizmami až po cicavce, ) priviedol ho ( toto všetko ) k Adamovi, aby videl , ako by ho nazval. A Adam nazval menom všetok dobytok, všetko vtáctvo , a všetku zver poľnú… ( Niektoré DNEŠNÉ poznatky spomenuté v predchádzajúcom -chemické, biologické, archeologické, - platia , pravda, aj na túto laickú predstavu. ) Pripomeňme na tomto mieste opäť , že ide o dvadsať miliónov druhov (doteraz bezpečne zistených) a mnohonásobne viac ešte doteraz nezistených (9.) a roztrúsených na všetkých kontinentoch sveta,(v geologickom životnom prostredí Adama = v „EDENE“ neschopných prežiť ). Z tohoto počtu je asi štyritisíc druhov mikrobiálnych, viditeľných iba pod mikroskopom, aký Adam nemal– nehovoriac o vírusoch viditeľných iba pod elektrónovým mikroskopom. ( Toto netrápilo pisateľov biblie preto , že o týchto veciach sa im ani nesnívalo, avšak ak by to napísala , alebo tvrdila BYTOSŤ , ktorá je údajne VŠEVEDÚCA —čo si potom máme o tom myslieť ? ? ?….. )

lPo nejakom čase z rebra Adamovho, ktoré vybral Pán, Boh, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. Z buniek Adama vznikli teda aj bunky Evy. Takýto postup nazývame dnes KLÓNOVANIE. (7.)

Pri tom je charakteristické, že druhý jedinec, ktorý klónovaním vzniká, je zrkadlovým obrazom jedinca, z ktorého pochádzajú pôvodné bunky.

Teda týmto postupom by nikdy nemohla vzniknúť Eva, ale iba DRUHÝ ADAM. Nie je tu ani vyriešený problém pohlavia . Ako dnes každý, kto chodil do školy vie, že POHLAVIE JE URČENÉ POHLAVNÝMI CHROMOZÓMAMI.

I. Muž má sadu chromozómov X. Y, zatiaľ čo žena má sadu pohlavných chromozómov XX. K tomu, aby bola z rebra vytvorená EVA,- teda bytosť ženského pohlavia,- bolo by treba z každej jej bunky vybrať jeden chromozóm Y a nahradiť ho chromozómom X.( kde ho nabrať? ) Takých buniek v ľudskom tele Evinom , ktoré by vyžadovali takýto ultramikroskopický zákrok genetického inžinierstva sú miliardy !

lHad zrozumiteľnou ľudskou rečou (… ako v poviedke pre deti… ) presvedčí Evu a Adama, aby jedli zo zakázaného jablka ( dnes vieme, že scéna sa odohrávala v raji, ktorý bol na juhu dnešného Iraku , kde sa jablká nerodia. Za posledných šesťtisíc rokov neboli tam zaznamenané klimatické zmeny, ktoré by nasvedčovali o možnosti pestovania jabĺk. ) Eva je potrestaná tým, že ona i jej ženské potomstvo musí rodiť v bolesti.- ( rovnako však aj zvieracie mamičky rodia v bolesti, hoci z jablka nejedli. Prečo ? ) Adam je potrestaný tým, že musí obrábať zem (poľnohospodárska výroba bola v tom čase už sedem tisíc rokov pred n.l.v juhozápadnej Ázii, a prvé mestá existovali už v r. 8000 pred n.l., teda viac než 4000 rokov pred vyhnaním Adama z raja. )Kto ich vytvoril už štyritisíc rokov predtým, než bol stvorený prvý človek Adam ? (1.)

lPo tom všetkom Adam a Eva zaľudnili svojím potomstvom celú zemeguľu. ( prepáčte, podľa biblie celý ZEMEKRUH ), takže dnes má takmer šesť miliárd obyvateľov. (5,9 miliárd .) Adamove a Evine deti sa teda museli krížiť medzi sebou- teda brat plodil deti s vlastnou sestrou. Biológia tento jav nazýva : INBREEDING. ( = KRÍŽENIE BLÍZKYCH POKRVNÝCH JEDINCOV MEDZI SEBOU.) Takéto rozmnožovanie však vždy nevyhnutne vedie po niekoľkých generáciách k degenerácii, zastaveniu ďalšej plodnosti a k úplnému vyhynutiu (Ako to len dokázali? ) Matematickým výpočtom sa dá vyrátať koľko detí by museli priemerne splodiť v jednej generácii, aby za šesťtisíc rokov vyprodukovali 5,9 miliárd obyvateľov. –nerátajúc vojny, genocídy , mor a iné . Prepáčte , bolo to menej ako šesť tisíc rokov, veď medzitým bola potopa v r. …. Noe mal vtedy 600 rokov a Noe sa narodil v r. 1056 po stvorení sveta, ostáva teda na zaľudnenie našej zeme do súčasného počtu obyvateľstva iba niečo cez 4300 rokov !

lAko sa dostali potomkovia ( či už Adama a Evy, alebo Noeho ) na Americký kontinent a do Austrálie , keď už vtedy zemská pevnina nebola dávno spojená v jeden kontinent ? Pred 210 miliónmi rokov všetky kontinenty zeme tvorili súvislý celok PANGEA . Pred 152 miliónmi rokov sa suchá zem rozdelila na tri časti oddelené morom : (Antarctica, Gonwana, a Laurázia .) Pred 74 miliónmi rokov sa suchá zem sformovala do takmer terajšieho stavu kontinentov, tieto však boli premostené iba v dobách ľadových.. Doby ľadové v čase biblického stvorenia človeka boli už nezabudnuteľne dávno za nimi .

lAko vytvorili potomkovia jediného manželského páru okrem príslušníkov svojej rasy aj Černochov, Indoeurópanov, Indiánov, Mongolov a Austrálčanov ? ( Biblia neobsahuje ani chýru o tom, že by aj také národy vôbec existovali. )

Dnes panuje názor , že starí Hebrejci prevzali popis stvorenia sveta z  Mesopotámskeho  MÝTU : ENUMA   ELISH, kde sa popisuje stvorenie tiež behom šiestich dní, ktoré sú totožné s rozprávaním v GENESIS. Rozdiel je iba v tom, že v ENUMA ELISH sa každý deň narodil boh, ktorý spravoval isté časti vesmíru (zem,oblohu,vody,atd) Aj človek bol stvorený podľa ENUMA ELISH až nakoniec --a potom bohovia išli na siedmy deň odpočívať .

_____________________________________________________________________________________

TITUL                                                  DOMOV