SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Boh
Malý katechizmus katolíckeho náboženstva

Boh je pán celého sveta a náš Otec nebeský.
Boh vždy bol a vždy bude: Boh je večný.
Boh je všade: na nebi, na zemi, na každom mieste.
V tuzemskom živote nevidíme Boha preto, lebo Boh nemá telo; Boh je duch.


B
BOH
HOLBACH

Základom každého náboženstva je existencia boha. Zdá sa, že len málo ľudí pochybuje o jeho existencii. Lenže práve tento najdôležitejší článok viery každého náboženstva je predovšetkým kameňom úrazu pre každého mysliaceho človeka. Prvý článok každého katechizmu bol a vždy bude nerozlúštiteľnou hádankou.

Metafyzickými úvahami sa dospelo k záveru, že boh je číry duch. Dostala sa v tomto ohľade dnešná teológia aspoň o krôčik vpred v porovnaní s teológmi divochov? Divosi uznávajú za pána vesmíru akéhosi veľkého ducha. Divosi tak ako všetci nevedomci pripisujú pôsobeniu duchov všetky javy, o skutočných príčinách ktorých sa nemožno presvedčiť z vlastnej skúsenosti. Spýtajte sa divocha, čo spôsobuje, že vaše hodinky idú. Odpovie vám: Duch. Spýtajte sa našich učencov, kto pohybuje vesmírom. Povedia vám: Duch.

Aby sme sa presvedčili o nemožnosti existencie boha, stačí, keď počúvame nejakého teológa, ako hovorí o ňom. Ledva otvorí ústa, hneď zbadáme, že všetko, čo vraví o bohu, je naskrze nezlučiteľné s vlastnosťami, ktoré mu pripisuje. Čo je teda boh? Je to abstraktný pojem, slovo vymyslené na označenie skrytej sily prírody. Alebo je to matematický bod, ktorý nemá dĺžku, šírku ani výšku. Istý filozof (Dávid Hume) veľmi vtipne podotkol o teológoch, že rozriešili povestný Archimedov problém; v nebi našli taký pevný bod, odkiaľ môžu hýbať vesmírom.

(Holbach má na mysli legendárnu Archimedovu vetu "Dajte mi bod, na ktorý by som sa mohol postaviť a ja vám pohnem zemeguľu!")


boh
V. I. Lenin

"Boh je (historicky a v dennej praxi) predovšetkým komplex idei, ktoré sa zrodili z tupej podriadenosti človeka vonkajšej prírode a triednemu útlaku, idei, ktoré sankcionujú túto podriadenosť a utlmujú triedny boj."Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk