O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

DOMOV

Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II na Slovensku.

Táto udalosť rozvírila hladinu tlače na Slovensku a čo je najviac pozoruhodné objavili sa aj množstvo kritických hlasov , čo nebolo doteraz obvyklým javom na Slovensku.

Množstvo DISKUSNÝCH stanovísk k informačným článkom v novinách bolo až neuveriteľne veľké. Časť z nich bola kritikou z povolaných úst, avšak boli medzi nimi aj vyjadrenia podfarbené emocionálne. Nechýbali ani rozhorčené hlasy náboženských fanatikov.

Chceme preto vyjadriť stanovisko spoločnosti PROMETHEUS, ktoré bolo listom zaslané pápežovi a celému radu ústavných činiteľov Slovenska


Pápež Ján Pavol II.

V septembri t.r. uskutočníte tretiu cestu na Slovensko .Poslaním Vašich predchádzajúcich dvoch návštev bolo posilniť náboženské sebavedomie veriacich, vieru v slobodu a dôstojnosť človeka. Často Ste opakovali slová ako láska, dobro, ľudská solidarita, bratstvo, pokora, zmierenie. Sú to slová a myšlienky aj Vašich encyklík a knihy Boží plán -Desatoro pre tretie. tisícročie,

Chceme Vás upozorniť, že Vaše doterajšie návštevy nepriniesli to, čo Ste Vy a veriaci od nich očakávali. Nedvihli občianske sebavedomie veriacich, nezlepšili ich sociálnu situáciu, nepriniesli im väčšiu sociálnu spravodlivosť a slobodu, nespôsobili duchovno-mravnú obnovu Slovenska,

Transformácia spoločnosti po roku 1989 na základe privatizácie znamená reštauráciu kapitalizmu. Tento naplno uvoľnil egoistické pudy, majetnícke inštinkty a nová vrstva zbohatlíkov vzala osudy ľudí do svojich rúk. Prichádzali Ste s posolstvom ľudskej solidarity a spravodlivosti, ale aká čudná spravodlivosť prišla medzi ľudí v reštitúciách a privatizácii, v rozdeľovaní, rozpredávaní ,vypredávaní, rozkrádaní majetku, ktorého nominálnym vlastníkom bol národ.

Vaše slová neposilnili vieru v ľudskosť a dôstojnosť človeka, nepriniesli pokoru a zmierenie. Neviditeľná ruka trhu, honba za bohatstvom, nenásytná  chamtivosť zbavuje ľudí súdnosti a morálky a vrhá ich do neľudských rolí. Sme svedkami tvrdého zápasu o majetok  (plod nie vlastnej, ale cudzej práce).Súrodenec proti súrodencovi, syn proti otcovi, sused proti susedovi, podnikateľ proti podnikateľovi vyťahujú nože, pištole stále častejšie. Nie sociálna spravodlivosť, rovnosť, ale nerovnosť sa začína považovať za prirodzený stav či zákon spoločnosti. Nezamestnanosť, obmedzovanie sociálnych služieb, úpadok kvality života už nie sú považované za sociálne choroby, ale za normálny jav mocenských štruktúr na Slovensku. V rámci filozofie, že človek sa má postarať o seba sám, sociálna spravodlivosť je a priori odmietnutá ako mýtus. A tak sociálna nespravodlivosť stále ťaživejšie dolieha na ľudí ako výsledok nerovnomerného rozdelenia bohatstva a na zabudovaných nerovnostiach súkromného vlastníctva.

Prichádzali Ste na Slovensko aj ako posol slobody. Ani v tomto prípade Vaše posolstvo sa však nenaplnilo. Tato ľudská hodnota bola v podstate zredukovaná na slobodu vlastniť. Sme hlboko presvedčení, že niet slobody bez sociálnej spravodlivosti. Tá je rozhodujúca aj pre Slovensko, jeho budúcnosť v rámci integrovanej Európy.

Na Slovensku sa pomerne rýchlo vytvorila vrstva bohatých ľudi a väčšina spoločnosti chudne (dôchodcovia, nezamestnaná mládež).Tretina spoločnosti žije na periférii spoločenského života. Zhoršuje sa hospodárska situácia, sociálne problémy sa stavajú zvlášť ťaživými, upadá obsah a kvalita života, vrátane uspokojovania kultúrnych potrieb, prehlbuje sa duchovno-mravná kríza spoločnosti. Ide o celkové ľudské vzťahy, na stav ktorých sa väčšina ľudí sťažuje  Mor chtivosti, mamonu peňazí a parazitného konzumu zachvacuje spoločnosť a rozkladá aj rodinu.

Vaše cesty na Slovensko nespôsobili jeho duchovno-mravnú obnovu. Ukazuje sa, že vnútorný hodnotový svet človeka, spoločnosti formujú oveľa zložitejšie faktory.

V záujme budúcnosti Slovenska obraciame sa na Vás aby Ste sa zamysleli, koho budete počas svojej tretej návštevy blahorečiť. Chceme Vás požiadať, aby Ste blahorečili čestným, tým, ktorí nezaťažili svoje životy bremenom latifundií, bank, obchodných domov, bankových kont v cudzine, aby Ste blahorečili tým nemajetným, tým, ktorým majetníctvo, bohatstvo nepomiatlo rozum.

 

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus.

DOMOV