O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

Poľskí kolegovia nám zaslali

túto sťažnosť

adresovanú poľskému ústavnému súdu pre NEZLUČITEĽNOSŤ konkordátu s ústavou.

 DOMOV

 

Cake Photo Caption

V zmysle článku 97 Ústavy Poľskej republiky bola zaprotokolovaná táto sťažnosť na Ústavnom súde dňa 19 marca 1988:

 

Podpísaní máme za to, že ratifikácia Konkordátu podpísaného vládou Poľskej republiky 28. júla 1993 porušuje naše ústavné práva a slobody. Sme tiež presvedčení, že jednak samotný obsah ako aj postup jeho prijatia boli nezlučiteľné so základnými princípmi demokratického právneho štátu.

Dôvody pre sťažnosť :

1.      Článok 53 Ústavy zaručuje všetkým občanom právo nevyjadriť svoj svetonázor, vieru, alebo náboženstvo Konkordát, ktorý, ktorý vytvára zákonitý podklad a rozširuje náboženské vyučovanie na verejné školy a tým legalizuje zápis známky za náboženstvo na školské vysvedčenie, drasticky obmedzuje používanie tohto práva a vytvára zákonité podmienky na diskriminovanie založené na svetonázore, alebo viere. Skúsenosť ukazuje, že bezkonfesijná menšina ku ktorej patríme je jednou z tých skupín, ktorá je mimoriadne vystavená diskriminácii v Poľsku Týmto ratifikácia Konkordátu porušuje dôležité právo zaručené Ústavou.

2.      Rôzne aktivity Katolíckej cirkvi vrátane výchovy profesionálov- teológov slúžia výlučne vnútorným záujmom tejto inštitúcie, konkrétne s cieľom propagovať katolícku doktrínu a diskreditovať  alternatívne svetonázory. Článok 15 Konkordátu si vyhradzuje , že štát je povinný  financovať alebo zúčastniť sa na financovaní týchto aktivít , teda ukladá týmto všetkým  občanom povinnosť podporovať jednu z cirkví. Takáto povinnosť bola uložená aj na nás, ktorí – v súlade s naším svedomímnemôžeme podporovať žiadnu cirkev a /alebo náboženstvo. Teda Konkordát porušuje ústavný princíp rovnosti všetkých cirkví a denominácií, ako aj princíp slobody svedomia a myslenia.

3.      Všetky daňové zvýhodnenia ako aj ostatné finančné zvýhodnenia cirkvi udelené tejto bohatej spoločenskej skupine , najmä v období posledných 10 rokov sú nezlučiteľné s článkom 2, ustanovením 32 a s článkom 84 Ústavy. Článok 22 Konkordátu vylučuje odňatie týchto privilégií zákonitým rozhodnutím legislatívy a vytvára podmienky na ďalšie privilégia, čím sankcionuje praktiky nezlučiteľné s rovnosťou všetkých občanov pred zákonom a štátom. Ako aj s princípom spravodlivého podielania sa na verjných príjmoch.

4.      Článok 90 ustanovuje, že medzinárodné dohovory, v ktorých Poľské štátne útvary prenášajú niektoré svoje právomoci na medzinárodnú organizáciu alebo inú inštitúciu sa môžu ratifikovať iba zákonom pre ktorý hlasovala dvojtretinová väčšina v oboch komorách poľského parlamentu. Podľa nášho názoru je Konkordát je typom dohovoru, na ktorý sa bez pochybností vzťahuje citované ustanovenie. Naproti tomu zákon, ktorým bol Konkordát schválený bol odhlasovaný iba jednoduchou väčšinou hlasov. Teda ratifikáciu Konkordátu  treba považovať za nezlučiteľnú s Ústavou.

 

Podľa nášho vedomia počas ústavnej debaty v parlamente bolo konštatované, že Katolícka cirkev , na ktorú majú byť prenesené niektoré právomoci štátu ( vrátane práva zúčastňovať sa na rozhodovaní o akýchkoľvek zmenách vo finančných vzťahoch medzi cirkvou a a štátom) nie je medzinárodná organizácia. Tento názor sa zakladá na hmlistej a úzkoprsej predstave o tom čo je medzinárodná organizácia respektíve na  zúženom výklade článku 90 Ústavy Preto sa obraciame na  Ústavný súd s formálnou žiadosťou vydať záväzný výklad tohto ústavného nariadenia ktoré malo za ciel zabezpečiť suverénnosť a autonómiu Poľského štátu.

Obraciame sa na Súd najmä s petíciou vydať zákonne záväzný výklad či mala legislatíva zámer povoliť – bez súhlasu dvojtretinovej väčšiny hlasov v oboch komorách poľského parlamentu – prenesenie istých právomocí štátnych orgánov na inštitúcie iných stránok, ktoré sú nezávislé na Poľskom štáte a nie sú medzinárodnou organizáciou alebo inštitúciou ( (napríklad ako cudzia krajina) Náš názor je, že súčasný zámer legislatívy je práve opačný, než je  zámer umožniť prenos právomocí na medzinárodné organizácie alebo inštitúcie Ak je tomu tak, zákon umožňujúci retifikáciu Konkordátu sa ukazuje ako nezlučiteľný s Ústavou, bez ohľadu na to či sa cirkev pokladá za medzinárodnú organizáciu, alebo za akýkoľvek iný typ organizácie alebo inštitúcie.

 

Podpísaní: Hanna Ablewicz, Maciej Bartkowski, Jerzy Ciechanowicz, Bohdan Chwedeńczuk, Andrzej Dominiczak, Helena Eilstein, Jerzy Kossak, Adam Kotarbiński, Kazimierz Koźniewski, Mateusz Kwaterko, Wladyslaw Loranc, Krzysztof Lubczyński, Jerzy Ładyka, Lech M. Nijakowski, Leszek Nowak, Janusz Ostrowski, Zdislaw Piś;, Tadeusz Prugar, Alred Rachalski, Zdislaw Slowik, Barbara Stanosz, Maria Szyszkowska, Dionizy Tanalski.

 

Po prečítaní tejto správy natíska sa iba jedna myšlienka: Presne rovnaké úskoky boli použité na pretlačenie poľského Konkordátu ako na pretlačenie slovenskej Základnej zmluvy so Svätou Stolicou.

Rozdiel je iba jediný : Slovenská základná Zmluva obsahuje podstatne ponižujúcejšie podmienky, ktoré zakotvujú ustanovenia  stredovekých prvkov kanonického práva, ktoré má byť NADRADENÉ nad štátne zákony.

 

DOMOV